A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 

UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ

CỘ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÔNG SEN

             Số:      / KH-TrMN

   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  Thị           Thị  Trấn, ngày     tháng  10  năm 2019

                                                                                     

      

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

                                 

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 -2020 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với GDMN, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Văn bản số 583/PGDĐT ngày 20/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Khê về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2019 - 2020;

Căn cứ tình hình thực tế của trường của địa phương.

- Thuận lợi: Trường Mầm non Bông Sen được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt sự chỉ đạo giúp đỡ của Phòng GD&ĐT Hương Khê; đội ngũ ổn định, có trình độ chuyên môn tương đối đồng đều, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; phụ huynh quan tâm và phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Trường được tập trung về một điểm trường có diện tích rộng rãi thoáng mát, có đầy đủ các phòng học kiên cố đạt chuẩn nên thuận lợi trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Khó khăn: Trường mới chuyển về địa điểm mới  chưa có khối phòng hành chính quản trị và bếp ăn bán trú hiện nay đang còn sử dụng các phòng học cũ làm khối phòng hành chính quản trị và bếp ăn bán trú; tiến độ đầu tư cải tạo khuôn viên nhà trường và quy hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử đất còn chậm nên cũng ảnh hưởng đến điều kiện làm việc cũng như tổ chức các hoạt động và công tác bán trú cho trẻ;  một số giáo viên đổi mới phương pháp cũng như việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học còn hạn chế.

Từ tình hình thực tiễn trên. Trường Mầm non Bông Sen xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 như sau:

I.  MỤC TIÊU CHUNG

 Thực hiện việc quy hoạch trường lớp. Bố trí sỹ số học sinh, giáo viên/trên lớp đảm bảo theo quy định; đảm bảo an toàn cho trẻ; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN;  tăng cường quản trị nhà trường, đổi mới cơ chế quản lý gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường mầm non; thực hiện hiệu quả Chương trình GDMN; phát triển Chương trình GDMN phù hợp với tình hình thực tế của địa phương của trường mầm non và nhu cầu hứng thú của trẻ; đảm bảo tối đa các điều kiện để thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, duy trì chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ tự kỷ; quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non;nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đáp ứng việc phát triển Chương trình nhà trường nhằm thực hiện đổi mới căn bản toàn diện GDĐT.

Xâydựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trường đạt tiêu chuẩn chất lượng  giáo dục cấp độ 3 và trường điển hình tiên tiến, giữ  vững  danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đề nghị Bộ Giáo dục tặng Bằng khen.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua

 *Chỉ tiêu:

      - 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

      - 100% CB, GV thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”     

      - 100% CB,GV, NV thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”

         * Biện pháp

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mỗi CB,GV, CNV tự xây dựng các tiêu chí phấn đấu rèn luyện phẩm chất  đạo đức, tác phong mẫu mực của một nhà giáo;  lồng ghép các buổi sinh hoạt chính trị đầu năm, 20/10, 20/11, 8/ 3,19/5;  xây dựng kế hoạch hàng tháng và thực hiện trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày. Tổ chức đánh giá và nhận xét vào cuối tháng và cũng như cuối năm học. Thực hiện tiết kiệm, chống tham ô lãng phí trong nhà trường…

Tăng cường nề nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong trường mầm non,nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; tiếp tục thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích CBQL và giáo viên mầm non thi đua học tập, lao động, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và hiểu biết xã hội; ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

  Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống lồng ghép vào các hoạt động giáo dục, các hoạt động tham quan, trải nghiệm, trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương và Chương trình giáo dục mầm non. Xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn, trường có đủ công trình vệ sinh đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa cô và trẻ, cô giáo và phụ huynh giữa cô giáo và đồng nghiệp, luôn tạo cơ hội  cho tất cả trẻ được phát huy tính tích cực trong các hoạt động giáo dục.

2.  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

 Cập nhật kịp thời các văn bản của Đảng, Chính phủ của Sở của UBND huyện của ngành Nghị quyết 128 và nghị quyết 155/ NQ- HĐND ngày 17/ 9/ 2019 về việc bãi bỏ một số điều của Nghị quyết 128

Tham mưu với  Đảng ủy, UBND Thị Trấn Quyết định 37/ 2019 QĐ - UBND ngày 26/8/ 2019 Quyết định ban hành Quy định tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh  trong đó có trường học và  và phối hợp với Ban đại diện phụ huynh vận động tài trợ theo Văn bản số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục mầm non;  bám sát Điều lệ trường mầm non để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ.

 Ban giám hiệu luôn đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, tăng cường công tác kiểm tra đánh giá đặc biệt công tác kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác tham mưu, phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại đơn vị

Tăng cường ứng dụng CNTTtrong công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách đảm bảo tinh gọn hiệu quả

Sắp xếp thời gian hợp lý để các tổ tổ chức sinh hoạt chuyên môn đảm yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Thực hiện thông tin 2 chiều, đảm bảo chế độ hội họp, báo cáo do Phòng GD&ĐT và cấp trên quy định.

 Thực hiện tốt công tác y tế trong trường học

  Chủ động tham mưu với địa phương với cấp trên những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục mầm non trên địa bàn.

3.  Công tác tuyển sinh, quy mô trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất

 Thực hiện Văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo và số lượng giáo viên và phòng học hiện có, nhà trường tuyển sinh theo thứ tự ưu tiên 100%  trẻ 5 tuổi và 4 tuổi sau đó 3 tuổi, sỹ số học sinh đảm bảo theo quy định

Quy mô trường một điểm trường có 16 lớp mẫu giáo

Chỉ tiêu:

- Huy động trẻ theo chỉ tiêu được giao: 555/ 16 lớp (Trẻ thị trấn 524/778 tỷ lệ 67% ) Nơi khác đến 31 trẻ

- Phấn đấu huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp:

*  Huy động trẻ tại trường

+ Tổng số trẻ mẫu giáo HĐ tại trường 555( Trong đó trẻ thị trấn 254, nơi khác đên 31 trẻ)

+  Huy động 05 lớp mẫu giáo 5 tuổi: 186 ( Trong đó trẻ thị trấn 178 /242 trẻ tỷ lệ: 73 %)  trẻ nơi khác đến: 08

+ Huy động 07 lớp mẫu giáo 4 tuổi:  257trẻ  (trẻ thị trấn  237 / 312 tỷ lệ: 76 % )  nơi khác đến: 20 trẻ

+  Huy động 04 lớp mẫu giáo 3 tuổi: 112 trẻ  (Trẻ thị trấn 110/ 224 đạt tỷ lệ: 49% ) trẻ nơi khác đến: 02

* Huy động theo phổ cập

 -  Điều tra 5 tuổi: 242  huy động: 242 tỷ lệ 100% ,trong đó trẻ Thị Trấn  học tại Thị Trấn:  201  ( học tại Bông Sen: 178 trẻ, Trung Kiên: 23);  học tại xã khác: 37; học huyện khác: 04

- Điều tra 4 tuổi: 312, huy động:  310  tỷ lệ 99, 3%, trong đó trẻ Thị trấn học Thị Trấn: 275 trẻ ( Bông Sen 237, Trung Kiên: 38), học trường khác:  34, học  huyện khác: 01, đang ở nhà: 02

- Điều tra 224, huy động 173 tỷ lệ 77, 2% trong đó trẻ Thị Trấn học Thị trấn 143 trẻ ( Bông Sen: 110, Trung Kiên: 33)  học trường khác: 30

- Phấn đấu duy trì sỹ số ở trường lớp đạt trên 95% trở lên

- 100% lớp học đều có đủ đồ dùng, đồ chơi tối thiểu phục vụ dạy học

Biện pháp

- Ngay từ đầu năm học có kế hoạch phát triển trường, lớp phù hợp với tình hình thực tế của trường và của địa phương, phân công giáo viên điều tra độ tuổi chính xác để có cơ sở huy động.

- Phối hợp với hội phụ nữ, các ban, ngành đoàn thể địa phương và các trường trên địa bàn và các trường lân cận như Trường MN Phú Phong, Trường MN Gia Phố, Trường MN Hương Long để làm tốt công tác điều tra số lượng và huy động trẻ trên địa bàn ra lớp.

          - Tích cực tham mưu với điạ phương với các cấp có thẩm quyền hoàn thành quy hoạch trường và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học...

 - Duy trì trẻ đến trường lớp đảm bảo tỷ lệ chuyên cần 98% trẻ 5 tuổi, 85% trở lên đối với các độ tuổi khác quan tâm đến trẻ khó khăn, trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ học hòa nhập. Tham mưu biên chế thêm GV theo định mức quy định của Sở Nội vụ

 Tiếp cục tham mưu với địa phương , vận động phụ huynh cải tạo cơ sở vật chất: các phòng chức năng, bếp ăn bán trú, phòng phục vụ học tập, khuôn viên khu vực còn lại của nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy và học xây  dựng trường chuẩn quốc gia, đạt kiểm định chất lượng, trường điển hình tiên tiến

 Rà soát đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học, đồ dùng học liệu tư vấn cho phụ huynh mưa sắm đầy đủ đảm bảo an toàn chất lượng không sử dụng hàng lậu hàng kém chất lượng.  Phối hợp với phụ huynh tăng cường làm đồ dùng đồ chơi tự tạo có sự tham gia của trẻ đồng thời khai thác các thiết bị đồ dùng đồ dùng đồ chơi dạy học có hiệu quả.

4. Công tác nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Chỉ tiêu

- 100% trẻ 5 tuổi  được học 2 buổi/ngày và ăn bán trú tại trường

- Nâng cao chất lượng sức khỏe trẻ phấn đấu đạt 97% trở lên BKBN, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn dưới 3%

.-  Củng cố, duy trì,phát triển đơn vị đạt vững chắc PCGDMNTE5T.

Biện pháp

- Tuyên truyền vận động phụ huynh đưa con em đến trường trong độ tuổi, tích cực tham mưu phối hợp với phụ huynh về mọi mặt nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục

- Tuyên truyền và phối hợp các ban, ngành đoàn thể, Các Tổ dân phố Thị Trấn và các trường TH, THCS trên địa bàn để làm tốt công tác điều tra số trẻ trên địa bàn ra lớp. Tạo điều kiện cho tất cả các cháu 5 tuổi được đến trường

- Thực hiện tốt công tác điều tra, thống kê báo cáo kịp thời chính xác

- Phân công giáo viên đứng lớp, giảng dạy trẻ 5 tuổi phải đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn, có chuyên môn vững vàng

- Xây dựng kế hoạch phục hồi trẻ suy dinh dưỡng, phối hợp với gia đình chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng nhằm phục hồi tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đảm bảo chỉ tiêu của chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Tập trung tăng cường CSVC, thiết bị cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi nhằm đảm bảo vững chắc điều kiện về CSVC, đảm bảo chế độ ăn trưa và các chế độ khác cho trẻ theo quy định, tiếp tục nâng cao chất lượng CSGD trẻ dưới  5 tuổi ;nâng cao chất lượng đội ngũ, đảm bảo chế độ chính sách theo quy định.

- Chỉ đạo giáo viên lựa chọn các chỉ số đưa vào các chủ đề phù hợp và  đánh giá trẻ theo bộ chuẩn một cách thực chất để  điều chỉnh kế hoạch cụ thể phù hợp

5. Nâng cao chất lượng và hiệu hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

5.1.  Đảm  bảo an toàn tuyệt đối về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ

* Chỉ tiêu

- 100% trẻ an toàn tuyệt đối về thể chất lẫn tinh thần, tính mạng cho trẻ

- 100% trẻ được khám sức khỏe theo dõi biểu đồ tăng trưởng

- 100% giáo viên biết biết cách phòng tránh và xử trí ban đầu một số tai nạn thường gặp ở trẻ em.

*Biện pháp

 Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2113/SGDĐT CTTTngày 18/12/6/ 2018 của Sở Giáo dục Đào tạo thực hiện quy định về phòng chống bạo lực học đường.

 Chỉ đạo giáo viên đón trả trẻ  tận tay phụ huynh, không trả trẻ cho bất cứ người lạ nào khi phụ huynh chưa cho phép, đồng thời ghi chép  số lượng học sinh cẩn thận tránh  sai sót trong quá trình đưa đón trẻ

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBQL, GV, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ tại trường mầm non. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi” “chơi mà học”. Tạo tình huống hấp dẫn để thuhút trẻ đến với các hoạt động giáo dục và trong sinh hoạt hàng ngày, không áp đặt trẻ nhằm đảm bảo về tâm lý cho trẻ ở trường nhóm, lớp, mọi lục, mọi nơi.

 Thực hiện đầy đủ lịch cân đo và khám sức khỏeđịnh kỳ cho trẻ. Thực hiện có hiệu quả việc cân đo và theo dõi cân nặng, chiều cao của trẻ định kỳ theo biểu đồ tăng trưởng của tổ chức y tế Thế giới 2005.

 Xây dựng “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường MN” theo Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GDĐT. Xây dựng kế hoạch thực hiện với từng hoạt động. Đánh giá từng hoạt động cụ thể, rút kinh nghiệm trong từng học kỳ, năm học.

 Trường thành lập Ban chỉ đạo y tế trường học nhằm quản lý theo dõi và chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ…

 CB,GV, CNV nắm vững các thông tin cơ bản, cách phòng chống SDD và béo phì ở trẻ em

 Vận động phụ huynh tham gia đầy đủ các đợt tiêm chủng cho trẻ, thường xuyên trao đổi với phụ huynh để nắm được hoàn cảnh gia đình và cá tính của mỗi cháu để có phương pháp giáo dục hiệu quả, khuyến khích phụ huynh đưa con đi học chuyên cần nhất là mùa rét mưa.

 Xây dựng, cải tạo môi trường xanh - sạch - đẹp và an toàn cho trẻ.

 Xây dựng đội ngũ ổn định, có đủ trình độ và năng lực, đạo đức trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo niềm tin cho phụ huynh.

Thường xuyên kiểm tra điều kiện CSVC, thiết bị đồ dùng đồ chơi ở trong nhóm, lớp và ngoài trời kịp thời khắc phục những yếu tố nguy cơ mất an toàn tuyệt đối cho trẻ trước khi vào năm học mới cũng như các hoạt động hàng ngàycủa trẻ.

5 2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ  trẻ

*Chăm sóc vệ sinh

Chỉ tiêu

- 100% trẻ có đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân đầy đủ, đồ dùng có ký hiệu riêng, trẻ được rửa tay dưới vòi nước chảy.

- 100% trẻ mẫu giáo có nề nếp thói quen trong hoạt động vệ sinh

Biện pháp

Tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

 Ban giám hiệu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Quản lý công tác tổ chức cho trẻ ăn bán trú về xây dựng chế độ ăn hợp lý đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/1/2017 ban hành Chương trình GDMN của Bộ GDĐT, Văn bản 336/ SGD ĐT- GDMN ngày 18/ 3/ 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạovề tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các nhà trường thực hiện tốt mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ, chú trọng rèn kỹ năng sống, giáo dục văn hóa cho trẻ thông qua tổ chức bữa ăn.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống SDD, phòng chống béo phì. Tìm hiểu nguyên nhân và đề ra các giải pháp để phục hồi SDD cho trẻ trong trường mầm non. Phấn đấu giảm tối đa tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân và SDD thể thấpcòi vào cuối năm học 2019-2020, đồng thời có giải pháp khống chế để không có trẻ thừa cân béo phì.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế Thị Trấn triển khai các biện pháp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh

* Chăm sóc dinh dưỡng

  Chỉ tiêu

- Đảm bảo VSATTP, có đủ nguồn nước sạch

- Đảm bảo 100% trẻ được ăn tại trường. Đảm bảo đúng định mức ăn cho trẻ

- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ, được theo dõi cân đo và đánh giá biểu đồ tăng trưởng; đảm bảo lượng calo ở trong tối thiểu:

- Phấn đấu đạt trên 97% trẻ ở kênh bình thường, giảm tỷ lệ trẻ SDD dưới 3%, giảm tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì đặc biệt là trẻ thấp còi.

- 100% các lớp đạt từ khá trở lên về vệ sinh phòng, lớp sạch sẽ.

*Biện pháp thực hiện

- Thực hiện đúng quy trình bếp một chiều. Tăng cường kiểm tra nguồn thực phẩm, đăng ký mua thực phẩm đúng nơi quy định, có hợp đồng, kiểm nghiệm.

- Phụ trách bán trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi và bồi dưỡng các cô nuôi dưỡng làm tốt công tác của mình

- Thực hiện chế độ ăn 18.000đ/ngày. Khẩu phần ăn hợp lý theo độ tuổi, có đầy đủ các nhóm thực phẩm,, mẫu giáo gồm 1 bữa chính và một bữa phụ.

- Thực hiện 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối VSATTP.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dưỡng, động viên trẻ ăn hết suất

- Chú trọng rèn kỹ năng sống, giáo dục văn hóa cho trẻ thông qua ăn hàng ngày

- Tổ chức cho trẻ ăn theo mô hình gia đình, ăn theo hình thức búp phê cho trẻ 5 tuổi.

- Đẩy mạnh biện pháp nâng cao kỹ thuật chế biến, chất lượng bữa ăn

- Nhân viên nuôi dưỡng được tập huấn về dinh dưỡng và VSATTP

- Bếp được ký cam kết  với cơ quan có thẩm quyền đảm bảo VSATTP

- Tuyên truyền phụ huynh cho trẻ được tiêm chủng đầy đủ không để xảy ra dịch bệnh.

          - Thực hiện Thông tư liên tịch số13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Phối hợp với y tế địa phương triển khai các giải pháp phòng chống các dịch bệnh cho trẻ trong trường mầm non.

 Tạo tài khoàn facebook để đưa các hoạt động diễn ra hàng ngày gửi vào tài khoản lưu giữ làm tư liệu cho trường là cơ sở để Phòng Giáo dục chấm thi đua cuối năm học.

5.3. Đổi mới hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN và chuyên đề  Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện Chương trình GDMN đảm bảo các quy định tại Thông tư hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/1/2017 ban hành Chương trình GDMN của Bộ GD&ĐT. Hướng dẫn giáo viên sử dụng tài liệu để thực hiện chương trình GDMN; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, phát triển Chương trình GDMN linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với văn hóa điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, phân công giáo viên tại các lớp khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo thời gian cho việc thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chế độ sinh hoạt đối với trẻ từng độ tuổi.

Tiếp tục tăng cường tận dụng môi trường tự nhiên và nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương để tạo nguồn học liệu, thiết bị đồ dùng đồ chơi, sử dụng không gian trong nhóm, lớp và ngoài trời để xây dựng môi trường giáo dục phù hợp, chú trọng việc sử dụng môi trường để tổ chức cho trẻ được vui chơi vận động, hoạt động, khám phá, thực hành trải nghiệm một cách thiết thực, tránh hình thức; hướng dẫn giáo viên sử dụng hiệu quả máy vi tính, máy chiếu đa năng,đàn organ và khai thác các công trình xây dựng như sân chơi thực hành giáo dục an toàn giao thông, khu vực chơi cát, chơi nước, khu chơi phát triển vận động... để tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp có hiệu quả; tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 851/KH-SGDĐT về việc triển khai chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 -2020.

 Xây dựng kế hoạch cho trẻ 4, 5 tuổi tham quan, trải nghiệm hàng tháng và theo chủ đề như chủ đề về gia đình, chủ đề nghề nghiệp, tết nguyên đán mùa xuân, chủ đề về quê hương đất nước Bác Hồ, chủ đề về trường tiểu học…trong đơn vị đảm bảo an toàn phù hợp và hiệu quả, tổ chức giao lưu giữa  các lớp theo chủ đề, tổ chức ngày hội thể thao cho trẻ MG trong toàn trường giúp trẻ hứng thú hoạt động tích cực và  giáo dục trẻ phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và phát triển thể chất cho trẻ.

 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho GV nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng kế hoạch, môi trường giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm”. Tiếp tục hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn giáo dục trẻ em năm tuổi theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010, đảm bảo mục đích hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN. Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá sự phát triển của trẻ hàng ngày, chủ đề (giai đoạn) làm cơ sở cho việc xây dựng và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ, với tình hình thực tế ở địa phương.

 Tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh khi được cấp trên cấp phép

Thực hiện tốt các chính sách ưu tiên đối với trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật.Thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật tham gia vào các hoạt động chung của lớp, đảm bảo thực hiện giáo dục hòa nhập có chất lượng. Tiếp tục tuyên truyền giúp mọi người, cộng đồng nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ, CSGD trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập với cộng đồng; tuyên truyền phụ huynh có trẻ khuyết tật, phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hồng Lĩnh để hỗ trợ về chuyên môn giáo dục trẻ khuyết tật. Phấn đấu để trẻ tự kỷ, trẻ em khuyết tật được hòa nhập đạt mức tối đa và được đánh giá có tiến bộ.

- Thực hiện tốt các quy định vệ sinh: vệ sinh cá nhân trẻ, vệ sinh phòng, lớp,  ĐDĐC đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Thực hiện tốt các quy định phòng chống các bệnh truyền nhiễm như bệnh  sốt xuất huyết, chân tay miệng, thủy đậu, sởi, đau mắt, giun sán…

- Nhà trường phối hợp với phụ huynh mua sắm đầy đủ đồ dùng các nhân cho trẻ đảm bảo chất lượng tốt, không dùng nhựa tái sinh; giáo viên dạy trẻ nhận biết ký hiệu đồ dùng cá nhân riêng; cung cấp đủ nguồn nước sạch cho trẻ sử dụng.

- Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho CB - GV- CNV

- Tuyên truyền giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mầm non

          6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non:

  Chỉ tiêu:

- 100%  CBGVgiáo viên có địa chỉ Email, để trao đổi thông tin, học tập chia sẻ về chuyên môn

- Phấn đấu ít nhất mỗi giáo viên có một sản phẩm CNTT có chất lượng công tác giảng dạy trong năm học

- 50% phụ huynh trở lên sử dụng tin nhắn smat trao đổi gữa nhà trường và phụ huynh

Biện pháp

- Có kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong đội ngũ CBQL,GV,  bằng cách CBQL, giáo viên có kỹ năng sử dụng CNTT tốt kèm cặp giáo viên còn yếu, tổ chức hướng dẫn giáo viên soạn giảng Power Point nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT trong việc đổi mới trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

-  Cập nhật cơ sở dữ liệu ngành kịp thời chính xác.

- Tạo điều kiện cho trẻ thực hành và tạo sản phẩm qua chương trình phần mềm ứng dụng và khai thác các phần mềm miễn phí trên mạng đểáp dụng vào tổ chức các hoạt động dạy học.

- Khuyến khích giáo viên tiếp tục có ý tưởng sáng tạo qua ứng dụng chương trình Power Point,…,giao cho đ/c Long Thắm đ/c Lê Hằng, đ/cGiang, PhanThảo đ/c Phương, Lê Hương  thiết kế bài giảng Power Point…,   giáo viên có ít nhất có 1- 2 bài giảng ứng dụng CNTT.

- Sử dụng hợp lý phần mềm để xây dựng bài giảng tương tác điện tử, khai thác phần mềm bồi dưỡng thường xuyên, cập nhật kiến thức qua mạng để áp dụng vào quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục

- Tuyên truyền vận động phụ huynh sử dụng tin nhắn smat liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường

7. Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Chỉ tiêu:

Phấn đấu đạt kiểmđịnh chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia

Biện pháp:

- Thành lập Hội đồng tự đánh giá, phân nhóm công tác

- Xây dựng kế tự đánh giá,thu thập minh chứng báo cáo tự đánh giá - kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp với từng tiêu chuẩn, lưu hồ sơ minh chứng đầy đủ khoa học để tiện trong việc khai thác hồ sơ

- Tham mưu tích cực với địa phương và kêu gọi các nhà  hảo tâm đầu tư xây dựng khuôn viên nhà trường, cải tạo hệ thống phòng chức năng, hệ thống điện nước, xây dựng bếp ăn bán trú, sân chơi giao thông… tạo cảnh quan môi trường  xanh -  sạch - đẹp, bổ sung thêm một số thiết bị trong các phòng chức năng, phòng phục vụ học tập đảm bảo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình vào tháng 4  năm học năm 2019 - 2020.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ đề nghị cấp trên đánh giá ngoài KĐCLGD và công nhận trường chuẩn quốc gia 

            8 .Phát triển đội ngũ CBQL và giáo viên, nhân viên mầm non

Tổng số CBGVNV hiện có: 49 người; biên chế 36, HĐ: 13

CBQL: 03 người: HT: 01; PHT; 02: Trình độ chuyên môn: ĐH: 03;

  Giáo viên: 32; Trình độ chuyên môn: ĐH: 30;  CĐ: 01 TC: 02

  Nhân viên: 13: ĐH : 1;  CĐ: 02 ; TC: 10

* Chỉ tiêu

 - Tỷ lệ đạt chuẩn: 100%

 - Tỷ lệ trên chuẩn: 94%

  - Tỷ lệ xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: 31% tốt, 43% khá, 26% đạt

-  Có ít nhất 20% sáng kiến kinh nghiệm đạt bậc 3 và bậc 4 cấp huyện.

- 100% CB,GV, NV hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- 34 lao động tiên tiến

- 06 CSTĐCS

- 20 giáo viên giỏi trường

- 04 giáo viên giỏi cấp tỉnh

-100% CBGVNV thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường mầm non.

*Biện pháp

- Tăng cường công tác kiểm tra của BGH để kịp thời chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo đồng thời xử lý nghiêm nhà giáo vi phạm đạo đức theo quy định của pháp luật.

-  Ban giám hiệu tích cực tham mưu với ngành, với UBND huyện bổ sung 01 giáo viên giảng dạy, 01  nhân viên văn thư để đủ về số lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đúng tiến độ của cấp trên đề ra.

-  Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc Chương trình GDMN theo từng độ tuổi, tiếp tục triển khai bồi dưỡng kỹ năng thực hành áp dụng modun ưu tiên trong tổ chức các hoạt động CSGD và thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non LTLTT” có chất lượng;

 - Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và GVMN theo quy định, bồi dưỡng các modun ưu tiên cho số CBQL,GVMN, đồng thời chỉ đạo bồi dưỡng CBQL,GV về modun nâng cao bằng hình thức e-learning. tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” nhằm nâng caonăng lực thực hànhcho CBQL,GVMN trong việc tổ chức hoạt động giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” và tăng cường hoạt động trải nghiệm của trẻ. Bồi dưỡng CBQL,GV, qua các cuộc họp, ngày hội, ngày lễ nhà trường, qua sinh hoạt tổ chuyên môn, coi trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị đạo đức của giáo viên MN, thể hiện tác phong sư phạm yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với công  việc. Thực hiện đúng chính sách Pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo số lượng để thực hiện tốt chương trình GDMN.

- Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL và GVMN, bồi dưỡng về công tác PCMN cho trẻ em 5 tuổi, tăng số lượng GV biết UDCNTT trong dạy học, CBQL trường học, nắm vững và triển khai hiệu quả các văn bản quy phạm Pháp luật trong GDMN, duy trì kết quả công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi.

- Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Tổ chức các đợt thao giảng, chuyên đề, tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường, xây dựng kế hoạchhàng thángbồi dưỡng giáo viên tham gia thi giáo viên gỏi cấp tỉnh, sắp xếp thời gian để giáo viên thăm lớp dự giờ đồng nghiệp, rèn kỹ năng thực các hoạt động của giáo viên đặc biệt là giáo viên gia dự thi giáo viên gỏi cấp tỉnh nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn tay nghề cho giáo viên để đạt  các chỉ chỉ tiêu đề ra.

- Xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ trong nhà trường để ổn định tư tưởng đội ngũ.

- Thực hiện dân chủ - kỷ cương - tình thương trách nhiệm, tạo một lực lượng chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về phẩm chất đạo đức có tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần yêu thương để nâng cao CLCS, giáo dục trẻ.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đối với CBGV, CNV theo chế độ hiện hành

- Xây dựng gương điển hình tiên tiến; nêu gương tập thể cá nhân có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn có nhiều thành tích cao trong công tác.

- Hướng dẫn giáo viên cách tích lũy và viết SKKN, khen thưởng kịp thời những giáo viên có SKKN hay áp dụng có hiệu quả.

- Tăng cường giao lưu, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệp trong việc nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ MN giữa các trường MN, đối mới sinh hoạt chuyên môn  theo nghiên cứu bài học.

- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL, GVMN (theo thông tư 26/2012) QĐ - BGDĐT ngày 10/7/2012 về quy chế BDTX

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và học tập bồi dưỡng một cách nghiêm túc, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

- Thực hiện đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên theoThông tư 26/ 2018/ TT- BG ĐT, ngày 08/ 10/ 2018 Thông tư ban hành quy định chẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non,  Thông tư 25/ 2018 ngày 08/ 10/ 2018 Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn  hiệu trường cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo sát thực chất đồng thời có biện pháp bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp từ mức đạt lên khá từ mức khá khá lên tốt

Xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử theo Thông tư  06 và triển khai thực hiện  Bộ quy tắc ứng xử đến tận cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tuyên truyền CBGVNV phụ huynh thực hiện nghiêm túc Bộ Quy tắcứng xử văn hóa trong trường mầm non góp phần xây dựng trường học an toàn, thân thiện ứng xử có văn hóa làm gương cho học sinh noi theo.

9. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục hội nhập quốc tế

- Đẩy mạnh công tác XHHGD, thu hút huy động các tổ chức, cá nhân đầu tư XDCSVC trường, lớp, thiết bị dạy học..., làm tốt công tác vận động tiếp nhận tài trợ theo Văn bản 5027 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận tài trợ trong các cơ sở giáo dục

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham quan học tập các trường mầm non trong tỉnh, trong nước, tham khảo chương trình quốc tế để vận dụng linh hoạt vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với phát triển chương trình.

         10.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

-  Xây dựng các biểu bảng, các góc tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú đa dạng theo từng chủ đề, nâng cao chất lượng góc trưng bày sản phẩm để thu hút sự theo dõi của phụ huynh

- Nội dung tuyên truyền thay đổi hàng tháng phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của ngành học bậc học điều kiện thực tế của nhà trường.

- Thông qua các buổi họp phụ huynh nhằm mục đích kết hợp tốt giữa gia đình, nhà trường xây dựng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Sử dụng sổ tạp chí GDMN để giáo viên có điều kiện học tập trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức để tuyên truyền trao đổi với phụ huynh.

- Vận động phụ huynh đưa trẻ đến lớp chuyên cần để đảm bảo tốt về mặt học tập sinh hoạt của trẻ.

- Xây dựng đội văn nghệ của trẻ để chào mừng các ngày lễ của địa phương của ngành, của huyện và các khối phố, đưa các hình ảnh hoạt động của trường lên Đài truyền hình huyện, trang facebook của trường; Tổ chức các cuộc thi, giao lưu của cô và trẻ, phụ huynh để tuyên truyền chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về các điều kiện cho trẻ vào lớp một tiểu học.

11. Công tác thi đua khen thưởng

         Chỉ tiêu

         - Tập thể:

         + Tập thể Lao động xuất sắc, trường đạt chuẩn quốc gia, đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3.

          + Công đoàn vững mạnh xuất sắc

          + Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

          + 3 tổ xuất sắc

         - Cá nhân:

+ Bằng khen UBND tỉnh: 01người.

+ CSTĐ cơ sở: 06 người

+ LĐTT: 34 người

+ 20 giáo viên giỏi trường

+ 4 giáo viên giỏi cấp tỉnh

Biện pháp

-  Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thi đua của đơn vị

- Tổ chức đăng ký danh tập thể, cá nhân ngay từ đầu năm học để đưa ra nghị quyết.

          - Triển khai các đợt thi đua

Đợt 1: Từ đầu năm đến 20/11/2019

Đợt 2: Từ 20/11 đến cuối học kỳ I

Đợt 3: Từ đầu học kỳ II đến 26/3 năm 2020

Đợt 4: Từ 26/3/2020 đến cuối năm học

- Trường tiếp tục phát huy các hoạt động thi đua trong toàn trường

- Khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong các đợt thi đua, ngắn hạn, dài hạn

- Khen thưởng nóng cho tập thể và cán bộ, giáo viên, nhân viên lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học

- Đánh giá khen thưởng kịp thời đúng người đúng việc nhằm khích lệ tinh thần làm việc tốt hơn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-  Kế hoạch này được thông qua Hội nghị CB, CC, VC đầu năm học để đưa ra nghị quyết.

-  Ban hành kế hoạch.

          -  Triển khai đến tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

          -  Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch - Điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

          - Sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện kế hoạch./.

 

Nơi nhận:                                              

- Phòng GD&ĐT;

- BGH,  TCM, CĐ, CĐ, GV, NV;

- Lưu: VT/TrMN, HS tnhà trường.

                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                            NguyễnThị Hoa

 

 

                                                DUYỆT LÃNH ĐẠO PHÒNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Hà Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

                                      Phân công Ban giám hiệu.

TT

Họ và tên

   Chức vụ

Công việc được giao

 

1

 

Nguyễn Thị Hoa

 

Hiệu trưởng

Phụ trách chung sinh hoạt cùng tổ văn phòng

 

 

2

 

Phạm Thị Minh

 

Hiệu phó

Phụ trách chuyên môn mẫu giáo 4 tuổi, chỉ đạo phong trào, phổ cập, bán trú, sinh hoạt cùng tổ chuyên môn 4 tuổi.

 

   3

 

Hoàng Thị Như Hoa

 

Hiệu phó

Phụ trách chuyên môn mẫu giáo 3, 5 tuổi, kiểm định CLGD, công tác y tế, CSVC, sinh hoạt cùng tổ chuyên môn mẫu giáo 3, 5 tuổi.

 

Phân công nhóm, lớp và phân công giáo viên, nhân viên.

TT

Họ và tên giáo viên

Thuộc nhóm lớp

Số trẻ

 

1

 

 

 

  Nguyễn Thị Thành

 

 

3 tuổi A

 

 

28

 

 

2

 

 

 

Đinh Thị Vân

Thái Thị Nguyệt

 

3 tuổi B

 

28

 

 

3

 

Võ Thị Hương

 Nguyễn Thị Thúy

 

3 tuổi C

 

28

 

4

 

Lê Thị Đức

Võ Thị  Ngọc

 

3 tuổi D

 

 

28

 

5

 

 

 

 Lưu Thị Thủy

 Nguyễn Thị Mỹ Thùy

 

4 tuổi  A

 

 

 

37

 

 

6

Phan Thị Thu Hằng

Phan Thị Huyền

4 tuổi  B

 

36

7

 Đoàn Thị Hải Yến

 Nguyễn Thị Huệ

4 tuổi  C

 

37

 

8

 

Nguyễn Thị Mai Hương

Trần Thị Hương

 

 

4 tuổi D

 

37

9

Hồ Thị Hà

Trần Thị Hiếu

4 tuổi E

37

 

10

 

 

 Võ Thị Hiệc

 

Đinh Thị Huyền

 

4 tuổi G

 

 

 

37

 

 

 

11

 

Lê Thị Long Thắm

Lê Thị  Nga

 

4 tuổi H

 

 

36

 

12

 Mai Thị Mỹ Duyên

 

 Lê Thị Hương

 

5 tuổi A

38

 

 

13

Phan Thị Mơ

 

Trần Thị Ngọc

 

5 tuổi B

 

 

37

 

 

14

Lê Thị Hằng

 Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

 

5 tuổi C

 

38

 

15

Phan Thị Thảo

Ngô Thị Phương

 

5 tuổi  D

 

 

37

 

16

 

Nguyễn Hương Giang

 Phan Thị Lan

 

5 tuổi  E

 

 

37

                                                                                      

Phân công nhân viên hành chính

  1. Nguyễn Thị Hồng Vui :  Kế toán: Làm và quản lý hồ sơ, sổ sách có liên quan đến chếđộ kế toán và tài sản của nhà trường, tham mưu với Hiệu trưởng huy động các nguồn đóng góp của phụ huynh học sinh và các nguồn khác, đồng thời đôn đốc việc thu để đảm bảo nguồn thu, chi đúng mục đích, tính khẩu phần ăn, quyết toán tiền ăn hàng tháng theo quy định.

2. Nguyễn Thị Lan Anh: Văn thư kiêm thu quỹ:  Quản lý văn bản đi đến, hồ sơ văn thư, tham mưu với Hiệu trưởng soạn thảo văn bản đi,  thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ đúng quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công sinh hoạt tổ văn phòng

3. Phan Thị Kim Anh nhân viên y tế:  Làm và quản lý hồ sơ, sổ sách y tế, thiết bị y tế của trường, tổ chức cân đo theo dõi sức khỏe biểu đồ định kỳ, thực hiện chăm sóc sức khỏe học sinh, kiểm tra công tác vệ sinh trong nhà trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu và hủy thức ăn, tham mưu với y tế địa phương phòng chống các dịch bệnh ở trường mầm non.

 

 

 

 

Kế hoạch trọng tâm năm học 2019 - 2020

 

Tháng

                     Nội dung

Ghi chú

 

 

 

 

Tháng 8/2019

 Họp Hội đồng sư phạm triển khai kế hoạch tháng 8.

 Vệ sinh phong quang trường, lớp

 Điều tra phổ cập

 Tổ chức tuyển sinh, chuyên đề, tựu trường

 Triển hoạt động chuẩn bị khai giảng

 Phân công cán bộ, GV, NV  biên chế lớp học

 Tham mưu xây dựng CSVC mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi.

  Họp phụ huynh toàn trường

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9/2019

 Khai giảng, ổn định nề nếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chuẩn bị CSVC, ĐDĐC; cân đo trẻ lần 1, khám sức khỏe cho trẻ lần 1

 Hội nghị CB, CC, VC;

 Đăng ký danh hiệu thi đua; hoàn thiện các kế hoạch năm học.

 Báo cáo số liệu đầu năm;

Tổ chức tết trung thu cho các cháu

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 10/2019

 Tổ chức hoạt đồng chào mừng 20/ 10

phát động làm đồ dùng đồ chơi, XD môi trường nhóm, lớp trong toàn trường

  Kiểm tra chuyên đề; BDlý thuyết  GVG tỉnh

 Tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vẽ quy hoạch trường, cải tạo khuôn viên nhà trường nguồn ngân sách huyện

 Điều tra phổ cập và hoàn thành số liệu phổ cập

 Họp phụ huynh  toàn trường vận động tài trợ

 Tổ chức cho trẻ giao lưu theo chủ đề

 

 

 

Tháng 11/2019

 Triển khai hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam:

  Kiểm tra toàn diện giáo viên, kiểm tra chuyên đề, tăng cường làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ ; kiểm tra chất lượng các bữa ăn của trẻ

 Bồi dưỡng giáo viên giỏi tỉnh phần kiến thức

 

 

 

 

 

Tháng 12/2019

 Tổ chức thao giảng chào mừng ngày 22/12

Tổ chức thi giáo viên giỏi  cấp trường.

; kiểm tra toàn diện giáo viên, kiểm tra chuyên đề;

 Làm hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục

 Phối hợp với các trường sinh hoạt chuyên môn cụm trường;

 Cân đo trẻ lần 2,

 Tự kiểm tra công tác vệ sinh, cảnh quan nhà trường.

Tổ chức cho trẻ 5 tuổi tham quan Ban chỉ huy quan sự huyện, giao lưu cùng chú bộ đội

 Bồi dưỡng giáo viên dự thi GV giỏi cấp tỉnh phần kiến thức

 Làm hồ sơ đề nghị đánh giá KĐCLGD

 

 

 

 

 

Tháng 1/2020

 

 Kiểm tra hồ sơ GV, dự giờ thăm lớp định kỳ

 Kiểm tra toàn diện giáo viên, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.

 Chấm SKKN cấp trường, chọn SKKN đề nghị cấp ngành.

 Họp phụ huynh toàn trường

 Xếp loại thi đua học kỳ I, Sơ kết học kỳ I.

Bồi dưỡng giáo viên giỏi tỉnh phần thực hành

 

 

Tháng 2/2020

 Chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên đán: phân công trực Tết, dọn vệ sinh...

Kiểm tra hồ sơ GV, dự giờ thăm lớp định kỳ.

Thi  giáo viên giỏi cấp tỉnh phần kiến thức

Kiểm tra toàn diện kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch

 

 

Tháng 3/2020

 Cân đo trẻ lần 3; tổ chức hoạt động ngày QTPN 8-3

  Kiểm tra toàn diện giáo viên, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch

Thi giáo viên giỏi cấp tỉnh phần thực hành

 

 

 

Tháng 4/2020

Kiểm tra công tác vệ sinh, cảnh quan nhà trường kiểm tra giáo viên theo định kỳ, kiểm tra chất lượng trẻ

 Hoàn thiện đầy đủ điều kiện để đón đoàn kiểm tra trường chuẩn quốc gia KĐCLGD

Tổ chức ngày hội thể thao cho trẻ toàn trường

 

 

 

 

Tháng 5/2020

Tổ chức cho trẻ tham quan Trường Tiểu học Thị Trấn, các cảnh đẹp  ở Thị Trấn, múa hát mừng sinh nhật Bác Hồ

 Hoàn thành chương trình, đánh giá trẻ cuối năm; kiểm tra công tác tài chính cuối năm; rà soát cơ sở vật chất xây dựng CSVC năm học mới;

 Báo cáo số liệu cuối năm; họp phụ huynh toàn trường cuối năm học.

  Đánh giá xếp loại CBQL, GV theo chuẩn, đánh giá xếp loại CC, VC xếp loại thi đua; hoàn thành các báo cáo

 Tổng kêt năm học và lễ ra trường cho trẻ 5tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 267